Behandeling

Op deze pagina vind je onze aanbevelingen voor de in Diagnose beschreven knelpunten.

 

Aanbevelingen met betrekking tot wachttijden

verzameling_gegevensBreng eerst de ernst en urgentie van de wachttijdproblematiek beter in beeld, door:

 • aanbieders naast een gemiddelde, ook een spreidingsmaat te laten aanleveren;
 • aanbieders meer handvatten te geven voor het aanleveren van een zinnig gemiddelde;
 • een enquête uit te zetten over wachttijd vanuit patiëntperspectief.

Hierdoor ontstaat draagvlak voor snellere maatregelen op het gebied van:

1

zorgorganisatie

Laat de organisatie van ggz beter aansluiten bij principes uit de wachtrijtheorie, door:

 • vergelijkbare wachtlijsten samen te voegen, binnen en tussen aanbieders;
 • procesvertragingen zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het inzetten van extra administratief personeel;
 • bij langdurige, kleinschalige behandelingen aan te sturen op een lage werkbelasting;
 • landelijk expertise op te bouwen over wachtrijtheorie en deze te verspreiden bij zorgaanbieders.

2

contractering

Geef in de contractering in bepaalde gevallen extra ruimte, bijvoorbeeld:

 • Geef aanbieders met kleinschalige, langdurende behandelingen de financiële ruimte om de werkbelasting laag genoeg te houden
 • Schort budgetplafonds op bij instellingen voor complexe problematiek
 • Geef budgetgarantie over meerdere jaren aan instellingen voor complexe problematiek

3

personeel

Zorg op kortere termijn voor meer personeel, door:

 • versnelde trajecten tot big-geregistreerd psycholoog te ontwikkelen;
 • vrijgevestigde psychologen te stimuleren tijdelijk (terug) te gaan naar instellingen, bijvoorbeeld door ze tijdelijk extra te betalen;
 • niet-instellingsgebonden casemanagers in te zetten, die overzicht houden over het volledige traject van een patiënt

Tips?

Momenteel zijn wij bezig deze aanbevelingen door te ontwikkelen tot concrete oplossingen die geïmplementeerd kunnen worden. Heeft u hier ideeën over? Mail naar gekvanggz@gmail.com.